مقدمه

برگزاري جشنواره هاي بومي محلي درروستاهاي شهرستان رامسر، عروس شهرهاي ايران را به نماد نشاط آفريني در غرب مازندران تبديل كرده است.

رامسر از گذشته هاي نه چندان دور به شهر كنفرانس ها و همايش ها معروف بوده و در پنج سال اخير اين رويه با برگزاري جشنواره هاي محلي تا حدودي تغيير كرد .