رزومه
تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

شرکت ﺗﺪاوم آراﻣﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬـﺪاری ﺑﻪ ﺑﺮجﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و ساختمان­های اداری در ﻣﻨاطق ﯾﮏ و دو ﺗﻬﺮان، کار خود را از سال1395 آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و تاکنون، افتخار همراهی با مدیریت و ساکنین بسیاری از برج­ها را داراست.

در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ تلاش بر این است ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﻫﻤﮑﺎران خود، ﻣﺴﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮج­ﻫﺎ اﯾﺠﺎدگردد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن، علاوه بر کسب رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮجﻫا، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری برای ایشان فراهم­آید که این، خود به معنای تحقق شعار این شرکت می­باشد: «تداوم زندگی با حس خوب آرامش».

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺪاوم آراﻣﺶ در قالب پکیجی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و کامل از خدمات ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می­باشد که بنا بر خواست مشتریان، به آنها ارائه می­گردد.

عناصر اصلی این پکیج خدماتی عبارتند از:       

  • نگهداری از مجموعه تاسیسات برج­ها، به­عنوان قلب تپنده هر ساختمان
  • ارائه خدمات مدیریت، امنیت و پاکیزگی در برج­ها، ضامنی برای زندگی منظم و آرام­تر
  • نگهداری از مجموعه استخر و سونا، شامل: پایش نظافت و بهداشت آب، عملکرد سونا و جکوزی و تاسیسات مربوطه
  • نگهداری از فضای سبز برج­ها
  • خدمات بازسازی و نوسازی واحدها، شامل: ابنیه و تاسیسات
  • ارائه خدمات هتلینگ به ساکنین برج­ها
  • ارائه خدمات نوین به ساکنین برج­ها در بستر اینترنت و با استفاده از نرم­افزارCRM

درباره ما

درباره ما


خدمات ما

خدماتنگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

استقرار سیستم جامع نگهداری از تاسیسات، مخصوص قلب ساختمان شما!!.


تعمیر و بازسازی ابنیه و تاسیسات

تعمیر و بازسازی ابنیه


خدمات عمومی مدیریت و آراستگی ساختمان

خدمات عمومی مدیریت ساختمان


نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان
خدمات نوین

خدمات نوین